2024/02/22

پربازدید ترین مطالب

آخرین اخبار

تناسب اندام

آشپزی و تغذیه

اختراع

جالب توجه

مهمترین جاذبه‌های گردشگری پاتایا

گذری بر شهر زیبای پاتایا و جاذبه های گردشگری آن
تور پاتایا کــه از اصلــی تریــن مقاصــد گردشــگران تایلنــد اســت، در ۱۴۸ کیلومتــری جنــوب شــرقی بانکــوک واقــع شــده اســت و سواحل زیبــا و هتل هــای لوکــس و ســرگرمی هــای متعــدد آن بســیار شــهرت دارنــد. شــلوغ تریــن فصــل در پاتایــا، ســال نــو میــلادی و عیــد کریســمس اســت زیــرا بســیاری از مــردم تایلنــد نیــز بــرای تعطیــلات بــه ایــن شــهر مــی آینــد. ســال نــو چینــی در مــاه فوریــه نیــز از دیگــر مواقعــی اســت کــه مســافران زیــادی در پاتایــا دیــده مــی شــوند. امــا بــه طــور کل پاتایــا بــه دلیــل فضــای زیبــای خــود در تمــام طــول ســال گردشــگران زیــادی بــه خــود مــی بینــد.
به گزارش ویرلن ؛ مهــم تریــن جاذبــه ایــن شــهر کــه از دهــه ۶۰ بــه عنــوان اســتراحتگاهی ســاحلی شــناخته شــده، ســواحل زیبــای آن اســت. ساحل پاتایا کــه در امتــداد بیــچ رود قــرار دارد، بــه دلیــل وجــود مغــازه هــای بســیار و دسترســی عمــوم، معمــولا همیشــه شــلوغ و پــر تــردد اســت، امــا در عیــن حــال شــمال و جنــوب شــهر پاتایــا، ســواحل خانوادگــی بهتــری دارنــد کــه از لحــاظ آرامــش و محیــط خــود، محــل مناســبی بــرای اقامــت خانــواده هاســت.ساحل جامتیــن در جنــوب پاتایــا از جملــه آنهاســت کــه فاصلــه زمانــی میــان ایــن مناطــق بــا مرکــز شــهر نیــز در صــورت اســتفاده از تاکســی، تنهــا چنــد دقیقــه اســت. عمــده هتــل هــا و مراکــز خریــد و جاذبــه هــای پاتایــا در مســاحت نســبتا کمــی در مرکــز شــهر واقــع شــده انــد و برخــلاف بانکــوک از ترافیــک و مســافت هــای طولانــی خبــری نیســت از ایــن رو اقامــت در هــر هتلــی در پاتایــا، بــه معنــای دسترســی آســان بــه مناطــق مختلــف اســت. در کنــار تمــام تفریحــات پاتایــا، مراکــز خریــد بســیاری نیــز در پاتایــا وجــود دارد.

گذشته از آن فستیوال ها و جشن های متعددی در تایلند برگزار می شود که نباید آنها را از دست داد. اگر تصمیم به سفر دارید، باید به نکات ضروری سفر به تایلند توجه داشته باشید.

آب و هوای پاتایا
پاتایــا بــه دلیــل نزدیکــی بــه خــط اســتوا دارای آب و هــوای گــرم استوائی اســت و دارای ســه نــوع آب و هــوا مــی باشــد. در ماههای آبان تا بهمن هوا گرم و خشک است. ماههای اسفند تا اردیبهشت هوا گرم و مرطوب است و در ماههای خرداد تا مهر هوا گرم و بارانی است.

وسایل نقلیه در پاتایا
در پاتایــا گردشــگران مــی تواننــد از تاکســی و موتــور ســیکلت اســتفاده کننــد کــه اندکــی بــا بانکــوک تفــاوت دارد. تاکســی هــای پاتایــا بــه علــت ســاحلی بــودن ایــن شــهر، در واقــع وانــت بارهایــی دارای صندلــی هســتند و هزینــه آنهــا توافقــی اســت و بــه تعــداد مســافران بســتگی دارد. موتــور ســیکلت نیــز وســیله ای اســت کــه بــا پرداخــت توافقــی، معمــولا بین ۲۰-۴۰ بــات، مــی توانیــد از آن اســتفاده کنیــد.

مراکز خرید پاتایا
چندیــن مرکــز خریــد در پاتایــا وجــود دارد و لبــاس هــای مارکــدار بــه آســانی در دســترس هســتند. یکــی از بدتریــن اشــتباهات بازدیدکننــدگان بــه همــراه داشــتن چمــدان هــای پــر مــی باشــد، چرا کــه خریــد بــا صرفــه در پاتایــا بســیار وسوســه انگیــز اســت. در مراکــز خریــد ایــن شــهر میــزان وســیعی از فرصــت هــای خریــد از ابریشــم تــا وســایل آنتیــک فراهــم مــی باشــد کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه بیــگ ســی، لوتــوس، رویــال گاردن، ســنترال فســتیوال، اوت لــت، کارفــور، مایــک و فودلنــد اشــاره کــرد.
جاذبه های تفریحی و گردشگری پاتایا

جزیره مرجان
یکــی از مهــم تریــن جاذبــه هــای پاتایــا، ســفری یــک روزه بــه جزیــره مرجــان اســت. ایــن جزیــره کــه بــا شــهر ســاحلی پاتایــا حــدود ۷ کیلومتــر فاصلــه دارد، دارای ســواحل شــنی ســفید اســت و هــر روز صبــح لنــج هایــی بــه طــرف آن حرکــت کــرده و بعــد از ظهــر بــاز مــی گردنــد. طــی ایــن مســیر بــا لنــج ۴۵دقیقــه و بــا قایــق موتــوری،۱۵دقیقــه اســت. محیــط ایــن جزیــره ، بســیار آرام، ســواحل آن بســیار زیبــا و آب هــای آن دارای مرجــان هــای بــی نظیــری اســت. گردشــگران در ایــن جزیــره مــی تواننــد بــا قایــق هــای کــف شیشــه ای، بــه تماشــای ایــن مرجــان هــا برونــد. در اینجــا امــکان شــنا، غواصــی، حمــام آفتــاب، ورزش هــای آبــی مثــل اســکی روی آب و مــوج ســواری بــرای همــه وجــود دارد و رســتوران آن نیــز بــا غذاهــای لذیــذ دریایــی از گردشــگران پذیرایــی مــی کنــد.

پاتایا مینی سیام
وقتــی کــه از جــاده بیــن شــهری بــه ســمت شــهر ســاحلی پاتایــا حرکــت مــی کنیــد، در آســتانه خیابــان ورودی بــه پاتایــا مجموعــه ای بــزرگ توجــه شــما را بــه خــود جلــب مــی کنــد کــه نــام آن “مینــی ســیام” اســت. در ایــن مجموعــه عــده ای از هنرمنــدان کهنــه کار تایلنــد، در فضایــی بــزرگ و سرســبز آثــار زیبایــی از ســمبلهای نمادیــن کشــورهای دنیــا را گــرد هــم آورده اســت و در واقــع مینــی ســیام یک Mini world است.
ســیام نــام قدیــم کشــور هــزار معبــد یعنــی تایلنــد اســت و در مســیر ورودی شــهر پاتایــا قــرار دارد. از زیباتریــن ماکــت هــای قــرار داده شــده در مینــی ســیام، ماکــت تخــت جمشــید از ایــران اســت کــه مــورد توجــه بازدیــد کننــدگان قــرار مــی گیــرد. تخمینــی کــه از آمــار بازدیــد توریســتها و مــردم تایلنــد از ایــن پــارک زیبــا زده شــده اســت در حــدود ۱۰ میلیــون نفــر در ســال اســت .

باغ استوایی نانگ نوچ
Nongnooch Tropical Garden در ۱۸ کیلومتــری جنــوب پاتایــا قــرار دارد. ایــن بــاغ زیبــا مملــو از انــواع گل هــای ارکیــده، نخــل هــای زیبــا، گیاهــان تزییــن شــده و گل هــای گوناگــون از اقصــی نقــاط جهــان اســت. همچنیــن گروهــی از خانــه هــای ســنتی تایلنــدی در ایــن بــاغ وجــود دارنــد. هــر روزه نمایــش هــای فرهنگــی و شــوی فیــل هــا در ایــن مــکان اجــرا مــی شــود.

موزه ریپلی
مــوزه ریپلــی در طبقــه ســوم مرکــز خریــد رویــال گاردن در مرکــز پاتایــا قــرار دارد و مجموعــه ای از اشــیاء عجیــب و غریــب از گوشــه کنــار جهــان در آن یافــت مــی شــود. همچنیــن یــک نمایــش چهــار بعــدی هیجــان انگیــز نیــز در ایــن اجــرا مــی شــود کــه مــی توانیــد از آن لــذت ببریــد.

دنیای زیر آب
مکانــی کــه بــه دنیــای زیــر آب (Underwater World) در پاتایــا شــهرت یافتــه اســت، بزرگتریــن و مــدرن تریــن آکواریــم آســیا مــی باشــد کــه در جنــوب پاتایــا قــرار دارد. ایــن آکواریــم کــه بــه شــکل تونــل اســتوانه ای شیشــه ای اســت ۱۰۰ متــر طــول دارد و بیــش از ۴۰۰۰ موجــود آبــزی در ۲۰۰ گونــه متفــاوت را در خــود جــای داده اســت.

خانه مقدس حقیقت
خانــه مقــدس حقیقــت (Sanctuary of Truth) بنــای چوبــی عظیــم و بــا ابهــت معبــد مانندیســت کــه در شــمال پاتایــا در کنــار دریــا واقــع اســت و بلندتریــن نقطــه آن ۱۰۵ مترارتفــاع دارد. ایــن بنــا طــوری ســاخته شــده اســت کــه در برابــر بــاد و نــور آفتــاب ســاحل دریــا مقــاوم باشــد. ایــن بنــا بــر اســاس قــوه ابتــکار و خلاقیــت تایلنــد قدیــم ســاخته شــده و بــا مجســمه هــای کنــده کاری شــده چوبــی تزئیــن شــده اســت. هــدف از بــه کارگیــری ایــن مجســمه هــا، اســتفاده از هنــر و فرهنگــی بــوده اســت کــه منعکــس کننــده دیــدگاه قدیــم، دانــش کهــن و حکمــت و فلســفه شــرقی اســت. ایــن مــوارد ســبب مــی شــود کــه بازدیدکننــدگان زندگــی کهــن، مســئولیت انســان، افــکار اولیــه، چرخــش زندگــی، ارتبــاط زندگــی بــا جهــان و هــدف مشــترک از زندگــی بــه ســوی یــک مدینــه فاضلــه را درک نماینــد.

معبد مدرن وانسانگ وارارام
ایــن معبــد مهمتریــن معبــد پاتایــا مــی باشــد کــه ســاختمانی مــدرن دارد. معمــاری ایــن معبــد الهــام گرفتــه از معمــاری ژاپــن، چیــن، هنــد، ســوئیس و … اســت و مرکــزی بــرای مدیتیشــن نیــز مــی باشــد. در کنــار ایــن معبــد یــک مــوزه چینــی (Chinese Museum) بــا نــام Wihan Sian قــراردارد کــه شــامل آثــار هنــری بــا ارزش و آنتیــک کشــور چیــن اســت. ایــن معبــد در ۱۲ کیلومتــری جنــوب پاتایــا قــرار دارد و تنهــا ۳ کیلومتــر بــا بــاغ اســتوایی نانــگ نــوچ فاصلــه دارد و همچنیــن نزدیــک بــه کــوه بودا اســت.

Subway Surfers

Shell Shockers

Crazy Roll

Minecraft

Cut the Rope

Solitaire

PUBG

Tunnel Rush

LOL Beans

slope game

Temple Run

Cat Trap Game

Free Racing

Moto X3M

Clash of Clans

Run 3

Snakes

Wordle

قبلی «
بعدی »