2024/02/23

پربازدید ترین مطالب

آخرین اخبار

تناسب اندام

آشپزی و تغذیه

اختراع

جالب توجه

راهنمای گردشگری در بالی

شهر بالی ;Bali
بــرای اینکــه بــه ایــن بهشــت افســانه ای ســفر کنیــد نیــازی به ویزا نخواهید داشــت. ایــن جزیره ی افســانه ای اندونزی، بهشــت کوچــک گردشــگران به شــمار می آید. باران هــای سیل آســای زمســتان ها را کــه نادیــده بگیریــم، هــر وقتــی در ســال بــرای سفر بــه بالــی مناســب اســت.

به گزارش ویرلن ؛ آب وهــوای گرمســیری ایــن جزیــره بــا روزهــای آفتابــی و شــب های خنــک، بالــی را شــهر چهارفصــل توریســت ها کــرده؛ بــا این حــال از ژوئــن تــا ســپتامبر، بــا کم شــدن رطوبــت هــوا، تعــداد مســافران هــم بیشــتر می شــود. جزیــره ی بالــی بــا این کــه مســاحت چندانــی نــدارد، از چنــد تــا شــهر کوچــک و به هــم چســبیده تشــکیل شــده کــه بزرگ تریــن و مهم تریــن آنهــا دنپاســار در جنــوب جزیــره اســت.

دنپاســار یــک فــرودگاه بین المللــی بــه نــام Ngurah Rai دارد کــه بیشــتر توریســت ها از طریــق همیــن فــرودگاه بــه ایــن شــهر می رســند. دریافــت ویــزای اندونــزی بــرای مســافران ایرانــی، بعــد از رســیدن بــه مقصــد انجــام می گیــرد؛ بــه ایــن صــورت کــه بعــد از ورود بــه ســالن ترانزیــت فــرودگاه، بایــد بــا در دســت داشــتن اصــل گذرنامــه و هزینــه ی ویــزا، بــه باجه هــای صــدور روادیــد مراجعــه کننــد و مامــور دولتــی اندونــزی بعــد از کنتــرل مــدارک، مهــر ویــزای توریســتی یــک ماهــه را در گذرنامــه ی مســافر خواهــد زد. فــرودگاه دنپاســار در ١٣ کیلومتــری شــهر واقــع شــده و رفــت و آمــد بــه آن جــا، از طریــق تاکســی های اختصاصــی و تاکســی های ون (کــه در اندونــزی Bemo نامیــده می شــوند) و اتوبــوس امکان پذیــر اســت. اتوبوس هــا ارزان تریــن راه انــد و هــر نیــم ســاعت یــک بــار بــه طــرف مرکــز شــهر حرکــت می کننــد، ولــی مزیــت تاکســی ها ایــن اســت کــه شــما را جلــوی در هتــل می برنــد و دیگــر نیــازی بــه پیداکــردن آدرس از ایســتگاه اتوبــوس تــا هتــل نیســت.

دنپاســار بــا این کــه مرکــز بالــی بــه شــمار می آیــد ولــی مقصــد اصلــی گردشــگران نیســت. نــام ایــن شــهر بــه معنــی در کنــار بــازار اســت و از اســمش پیداســت کــه بزرگ تریــن و پــر رونق تریــن بــازار بالــی را دارد. بــه خاطــر مناســب بودن قیمت هــا، طرفــداران بازارهــای بالــی زیــاد هســتند. همه جــور جنســی هــم تــوی ایــن بازارهــا پیــدا می شــود؛ از کفــش و لباس هــای مــارک دار گرفتــه تــا بدلیجــات ســنگی و چوبــی. خیلــی از زیــورآلات، ســرامیک ها، مجســمه ها و پارچه هــای رنگارنگــی کــه تــوی بازارهــا می بینیــد، صنایــع دســتی بالــی هســتند و فرهنــگ هنــدو را کــه عاشــق رنــگ اســت، بــه خوبــی نشــان می دهنــد. هــر جــای بــازار کــه بــوی قهــوه یــا ادویــه می آمــد، قدم هــا را آهســته تر کنیــد. بالــی منبــع ادویه جــات و قهوه هــای مختلــف بــا قیمــت ارزان اســت.
مــوزه ی نگــری پروپنســی در دنپاســار، از دیگــر جذابیت هــای ایــن شــهر اســت؛ مــوزه ای بــا صــد ســاله و مجموعــه ی متنوعــی از عروســک های خیمه شــب بازی، ًســاختمانی تقریبــا ماســک ها و لباس هــای آئینــی فســتیوال های اندونزیایــی.
اوبــود، شــهر دیگــر بالــی اســت کــه در شــمال دنپاســار قــرار گرفتــه و مرکــز فرهنگــی و هنــری ایــن جزیــره محســوب می شــود. کاخ هــای اوبــود و پوری ســارن اگونگ هــم در همیــن شــهر قــرار گرفته انــد و حتــی امــروز هــم محــل زندگــی خانــدان ســلطنتی هســتند، بــدون این کــه شــکل ســنتی خــود را از دســت بدهنــد یــا زرق و برقــی اضافــه کــرده باشــند. معبــد پــورا ماراجــان آگونــگ هــم کــه معبــد اختصاصــی خانــدان ســلطنتی اســت، در شــمال اوبــود واقــع شــده. یکــی از جاذبه هــای مهــم اوبــود کــه از نظــر مطالعــات ژنتیکــی نیــز دارای طرفدارهــای مخصــوص بــه خــودش اســت، جنــگل میمــون مقــدس اســت؛ میمــون مقــدس یــا همــان وانــدالا ویســتا وانــارا وانــا، ســه معبــد مقــدس دارد و گونــه ای از میمون هــای نــادر بالیایــی در آن زندگــی می کننــد. آب و هــوای گــرم بالــی و ســواحل متعــددش، امــکان هــر گونــه تفریحــات آبــی را فراهــم می کنــد؛ اســکی روی آب، غواصــی، شــنا و قایق ســواری از ایــن دســته هســتند.

اگــر در یکــی از هتل هــای ســاحلی اقامــت داشــته باشــید، می توانیــد از امکانــات ســاحل اختصاصــی هتــل خودتــان اســتفاده کنیــد؛بعنوان مثال ســانور یکــی از مناطــق ســاحلی بالــی اســت کــه هتل هــای لوکــس و گران قیمتــی هــم دارد. در غیــر این صــورت می توانیــد بــه یکــی از ســواحل بوکیــت، در جنــوب دنپاســار، یــا ســاحل جیمبــارا برویــد. در شــمال و شــرق و غــرب بالــی هــم ســواحل دیگــری وجــود دارد ولــی ایــن دو، توریســتی ترین ها هســتند. بــرای رفــت و آمــد بــه شــهرهای مختلــف جزیــره یــا داخــل خــود شــهرها، بــه غیــر از تاکســی اتوبــوس و بموهــا، می توانیــد موتــور یــا ماشــین اجــاره کنیــد. اجــاره ی موتورهــا یــک روزه اســت و قیمت هــای مختلفــی دارد ولــی حتمــا بایــد گواهینامــه ی بین المللــی داشــته باشــید تــا بتوانیــد یکــی از این هــا را برانیــد. نگــران خســتگی و فعالیــت زیــاد هــم نباشــید، یکــی از بهتریــن مراکــز اســپا و ماســاژ دنیــا در اوبــود وجــود دارد کــه انــواع ماســاژ بــا روغن هــا و گیاهــان مختلــف را ارائــه می دهــد.

غذاهــای اندونــزی، پــر از ادویــه و طعم دهنده هــای جورواجــور هســتند؛ اگــر نســبت بــه حــلال بـــودن غـــذاهـــای رســتورانـی مطــمئن نیســــتید، از پیـشخــدمت بخــواهیــد کــه غذاهــای حــلال را داخــل منــو بــه شــما نشــان دهــد. غــذای ســنتی بالــی، برنــج یــا نــودل ســرخ شــده همــراه بــا میگــو، ماهــی و ســبزیجات اســت کــه بــا ســرکه یــا لیمــو ســرو می شــود؛ یک جــور مــرغ کباب شــده هــم در بالــی درســت می کننــد کــه مــزه ی تنــد خوبــی دارد؛ مــرغ را بــا چوب هــای درخــت لیمــو بــه ســیخ می کشــند و در ســس مخصوصــی می غلتاننــد و روی آتــش قــرار می دهنــد؛ شــاید تنهــا غــذای دنیــا باشــد کــه ســیخ آن هــم خوردنــی اســت!
اگر وقت بیشتری در بالی داشتید، این ها را هم فراموش نکنید: – شــالیزارهای چنــد طبقــه ی اوبــود: تپه هــای شالی کاری شــده ی پلکانــی کــه چشــم انداز خیلــی زیبایــی دارنــد. در اطــراف ایــن شــالیزارها، رســتوران های زیــادی وجــود دارد کــه غذاهــای برنجــی می پزنــد یــا فروشــگاه هایی کــه صنایع دســتی حصیــری می فروشــند. – پــارک آبــی واتربــوم: شــاید بزرگترهــا بــا وجــود ایــن همــه ســاحل و دریــا در اطــراف جزیــره، علاقــه ای بــه وقت گذرانــی در پــارک آبــی نداشــته باشــند، ولــی بچه هــا مطمئنــا از بازی کــردن در ایــن پــارک بــا سرســره ها و اســباب بازی های متعــددش لــذت خواهنــد بــرد. پــارک تــا هشــت شــب بــاز اســت و با توجه بــه این کــه در چــه فصلــی باشــیم، هزینــه ی ورودی آن متفــاوت خواهــد بــود.

Subway Surfers

Shell Shockers

Crazy Roll

Minecraft

Cut the Rope

Solitaire

PUBG

Tunnel Rush

LOL Beans

slope game

Temple Run

Cat Trap Game

Free Racing

Moto X3M

Clash of Clans

Run 3

Snakes

Wordle

قبلی «
بعدی »