دسته‌ها
توریسم گردشگری گردشگری

راهنمای سفر هیجان انگیز به مادرید

مادریــد، پایتخــت اســپانیا، شــهر تاریــخ، موســیقی، شــور و هیجــان و فوتبــال اســت. مادریــد را می تــوان نمونــه ی کوچــک کشــور اسپانیا دانســت: از تمــام ســنت ها و جذابیت هایــی کــه در ایــن کشــور وجــود دارنــد، چیــزی هــم در مادریــد پیــدا می شــود. مادریــد را در دنیــا بــا میــراث فرهنگــی و هنــری یگانــه و زیبایــش و بــا شــب های پــر زرق و بــرق و زنــده اش می شناســند. موزه هــای بی پایانــش، رســتوران ها و کافه هــای همیشــه بیــدارش و هــوای معتــدل و مــردم زنــده و خوشــحالش، مادریــد را یکــی از پرتوریســت ترین شــهرهای اروپــا کــرده اســت. تقریبــا چهــار فصــل ســال، شــهر شــلوغ و پــر از مســافر اســت. بــا ایــن حــال، بهــار و پاییــز بــرای دیــدن مادریــد وقــت مناســب تری اســت؛ هــم هــوا خــوب اســت و هــم فســتیوال ها و جشــن های زیــادی در شــهر برپاســت. قلــب مادریــد، میــدان دروازه ی خورشــید یــا Puerta Del Sol در قســمت جنوبــی شــهر اســت کــه بــا دو مجســمه ی معــروف مشــخص شــده: مجســمه ی پادشــاه کارلــوس ســوم و مجســمه ی خــرس و درخــت کــه نمــاد خانــواده ی ســلطنتی اســپانیا و نمــاد مادریــد بــه شــمار مــی رود.
به گزارش ویرلن ؛ پوئرتــا دل ســول در مرکــز مادریــد قــرار دارد و از آنجــا بــه راحتــی بــه هــر جــای شــهر می تــوان رفــت. نزدیــک ایــن منطقــه، میــدان مشــهور دیگــری بــا نــام پــلازا مایــور قــرار دارد کــه از شــلوغ ترین و محبوب تریــن میدان هــای شــهر اســت. پــلازا مایــور میدانــی وســیع اســت کــه ســاختمان هایی قدیمــی بــه ســبک معمــاری گوتیــک بــا رســتوران ها، کافه هــا و مغازه هــا دور تــا دورش را پــر کــرده. ســاخت پــلازا مایــور در قــرن هفــده و بــه دســتور پادشــاه فیلیــپ ســوم آغــاز شــد و امــروز بــا حضــور مجســمه ی فیلیــپ ســوم در وســط میــدان، این جــا محــل اصلــی جشــنواره ها و گردهمایی هــای مــردم مادریــد اســت. مــردم مادریــد بــه شــب زنده داری و خیابان گــردی معــروف شــده اند. خیلــی از کافه هــا و مغازه هــا تــا ســاعت پنــج صبــح نیــز بــاز هســتند. مــردم محلــی و توریســت ها هــم تــا هــر ســاعت شــب در رســتوران ها و پلازاهــا در رفــت و ٱمدنــد. عــلاوه بــر میــدان مایــور، میــدان ســیبلس (Plaza De Cibeles) بــا ســاختمان تــالار شــهر بــزرگ و مشــهور و نورپــردازی بی نظیــرش در شب همیشــه پــر رفــت و آمــد و زنــده هســتند. میــدان ســیبلس را بایــد موقــع بازی هــای باشــگاه رئــال مادریــد ببینیــد؛ تقریبــا تمــام طرفــداران رئــال مادریــد این جــا جمــع می شــوند و اگــر تیم شــان ببــرد کــه دیگــر جشــن تــا صبــح در تمــام خیابان هــای شــهر برپاســت.
مادریــد شــهر هنــر و شــهر موزه هــا و نمایشــگاه های هنری اســت. یکــی از جاهایــی کــه نبایــد دیدنــش را در مادریــد از دســت بدهیــد، مــوزه ی پرادوســت کــه یکــی از بزرگ تریــن مجموعه هــای آثــار هنــری اروپــا و اســپانیا را دارد بــا ســاختمانی بــزرگ و فضــای ســبز دیدنــی در اطرافــش. یکــی دیگــر از موزه هــای مشــهور اســپانیا، مــوزه ی رینــا ســوفیا در خیابــان ســانتا ایزابــل در نزدیکــی مــوزه ی پرادوســت؛ دیــدن کلکســیون عظیمــی از آثــار پابلــو پیکاســو، ســالوادور دالــی، باکــون و میــرو تجربــه ی ارزشمندی ســت از موزه هــای هنــر اســپانیا.
در کنــار همــه ی ایــن آثــار نقاشــی بــی نظیــر، کاخ ســلطنتی ، مــوزه ی رئــال مادریــد ، مــوزه ی تیســن بورنمیســا و کتابخانــه ملــی اســپانیا از دیدنی هــای بی پایــان ایــن شــهر فرهنگــی ِ زیباســت. اگــر تمــام وقــت ســفرتان را بــه گشــتن موزه هــا و گالری هــای مادریــد اختصــاص بدهیــد، بــاز هــم ممکــن اســت وقــت کــم بیاوریــد. همــه جــا بســاط هنــر بــه راه اســت. در خیابان هــا می توانیــد مجســمه ی گاوهایــی را ببینیــد کــه روی تن شــان بــه ســبک های مختلــف نقاشــی شــده است. ایــن گاوهــا نمــاد میدان هــای گاوبــازی و ماتادورهــای اســپانیا هســتند. شــب ها پیاده رو هــا را نوازنده هــا ی مادریــدی اشــغال می کننــد: اجرایــی زنــده و باشــکوه از هنــر فلامنکــو کــه در فهرســت میــراث معنــوی یونســکو نیــز بــه ثبــت رســیده. بــرای دیــدن تئاتــر و اپــرا بهتــر اســت لیســت برنامه هایشــان را در کافه هــا و روزنامه فروشــی ها پیــدا کنیــد و یــا بــه رویــال تئاتــر برویــد. رویــال تئاتــر مرکــز اصلــی اپــرا و تئاتــر مادریــد اســت و همیشــه چنــد برنامــه ی خــوب در حــال اجــرا دارد.
یکــی از جذابیت هــای مادریــد بــرای گردشــگرها، فوتبــال اســت. باشــگاه فوتبــال رئــال مادریــد، یــا همــان اســتادیوم ســانتیاگو برنابئــو، و باشــگاه فوتبــال اتلتیکــو مادریــد در طــول ســال چنــد بــاری عاشــقان فوتبــال را از جاهــای دیگــر اســپانیا و اروپــا بــه ایــن شــهر می کشــاند. معمــولا گیــر آوردن بلیــت بازی هــا کار راحتــی نیســت و همــان روزهــای اول بــه فــروش رســیده، ولــی اگــر زمــان بــازی نباشــد، می تــوان یکــی از تورهــای باشــگاه را گرفــت و کل ورزشــگاه اختصاصــی آن را گشــت. اســتادیوم ســانتیاگو برنابئــو در منطقــه ی چامارتیــن واقــع شــده و ایســتگاه مترویــی بــه همیــن نــام دارد.
تــور اســتادیوم ســانتیاگو برنابئــو شــامل دیــدن زمیــن و محوطــه ی اســتادیوم، رختکن هــا، جایــگاه خبرنــگاری و مــوزه ی باشــگاه رئــال مادریــد می شــود. مــوزه ی رئــال مادریــد تمــام کاپ هــا و جایزه هــای ایــن باشــگاه را بــا چیزهــای هیجان انگیــز دیگــری بــه نمایــش گذاشــته اســت.
دیدنی هــای مادریــد بی پایاننــد ولــی می تــوان روزی را نیــز بــه خریــد کــردن در منطقــه ســول ســالامانکا اختصــاص داد. حواســتان باشــد در مادریــد ماننــد هــر جــای دیگــری در اروپــا، بایــد محتــاط باشــید. جنــس تقلبــی خریــدن در اروپــا جــرم محســوب می شــود و عواقــب خوبــی نــدارد. کفــش و لبــاس مــارک دار را از فروشــگاه خودشــان بخریــد. اگــر خرده ریــز دوســت داریــد و دنبــال چیــز خاصــی نمی گردیــد، مغازه هــا و بازارچه هــای اطــراف پوئرتــا دو ســول را حتمــا ببینیــد. اگــر صبــح یکشــنبه در مادریــد بودیــد، بــازار La Rastro را کــه یکــی از بزرگ تریــن یکشــنبه بازارهای اروپاســت از دســت ندهیــد. گشــت زدن در بــازار و غذاهــا و نوشــیدنی های فــوری کــه اطرافــش می فروشــند از چیزهــای جالبــی کــه ممکــن اســت بخریــد، بیشــتر خــوش می گــذرد. بــرای رســیدن بــه یکشــنبه بــازار بــا متــرو بــه La Latina برویــد. در مادریــد لازم نیســت خیلــی دنبــال غــذا بگردیــد. هــر غذایــی کــه چشــم تان را گرفــت، ســفارش دهیــد و مطمئــن باشــید پشــیمان نخواهیــد شــد. غیــر از رســتوران های بین المللــی، ایرانــی، ترکــی و عربــی، چینــی و هنــدی متعــددی کــه در مادریــد پیــدا می شــود، رســتوران های ایــن شــهر تمــام غذاهــای اســپانیا را ســرو می کننــد. البتــه یــک مــدل کبــاب بــره دارنــد کــه غــذای ســنتی مادریــد بــه شــمار مــی رود و معمــولا بــا ســس ســیر ســرو می شــود.
مادریــد هتــل و مهمان خانــه زیــاد دارد. بــا توجــه بــه ســلیقه و پولــی کــه می خواهیــد خــرج کنیــد، از هتل هــای مرکــز شــهر گرفتــه تــا دهکده هــای اطــراف، میزبــان خوبــی بــرای توریســت ها هســتند. هتل هــای مرکــز شــهر نســبت بــه شــهرهای دیگــر اروپــا خیلــی گــران نیســتند، ولــی هــر چــه بــه ســکونت گاه های خلــوت شــهر نزدیــک می شــوید، قیمــت هتل هــا بــا توجــه بــه امکانات شــان کم تــر می شــود. اگــر در مــاه مــه یــا ژوئــن بــه مادریــد ســفر می کنیــد ، یادتــان باشــد فصــل مســابقات گاوبــازی اســت. حواســتان باشــد کــه مســابقات معــروف گاوبازی اســپانیایی در ورزشــگاه لاس ونتــاس را از دســت ندهیــد کــه از تجربه هــای بی نظیــر ســفر بــه اسپانیاســت.

square-mayor1-1000x400

دیدنی های مادرید
– قصر سلطنتی
– میدان پورتو دل سول
– پلازا مایور – گران ویا
– پلازا سیبلس
– موزه دل پرادو
– موزه رینا سوفیا
– موزه تیسن
– موزه باشگاه رئال مادرید
– موزه ی گویا
– کتابخانه ی ملی اسپانیا
– رویال تئاتر
– پارک ال رتیرو
– کلیسای جامع مادرید
– معبد مصری دبود
– پلازای دولاویلا
– باغ وحش و آکواریوم مادرید

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید:
اگــر بــا هواپیمــا بــه ایــن شــهر ســفر کنیــد، اولیــن ســاختمانی کــه در مادریــد می بینیــد، فــرودگاه بین المللــی باراخاساســت. فــرودگاه باراخــاس کــه چنــد جایــزه ی معمــاری برنــده شــده، کــم از یــک اثــر دیدنــی کــه بایــد بــرای دیدنــش بلیــت بخریــد، نــدارد. فــرودگاه، ســاختمان بزرگــی اســت کــه حــدود ۱۳ کیلومتــر بــا مرکــز شــهر، یعنی میدان دروازه ی خورشــید یــا پوئرتــا دل ســول فاصلــه دارد. ایــن مســیر را می تــوان بــا خــط ۸ متــرو، تاکســی و اتوبــوس طــی کــرد. بلیــت متــرو از فــرودگاه بــه مرکــز شــهر دو یــورو هزینــه دارد و همیــن فاصلــه بــا اتوبــوس گران تــر می شــود و تاکســی ها هــم کــه بــا کم تــر از ۴۰ یــورو شــما را بــه شــهر نخواهنــد رســاند. خوبــی چمــدان ســبک داشــتن همیــن اســت: می توانیــد از همــان اول مراقــب هزینه هــا باشــید و بــا متــرو وارد مادریــد شــوید.
بــا قطــار هــم می تــوان از شــهرهای دیگــر خــود اســپانیا و اروپــا بــه مادریــد رســید. یــک امتیــازش ایــن اســت کــه مناظــر زیبایــی را خواهیــد دیــد؛ فقــط فرامــوش نکنیــد کــه ســاعت حرکــت ترن هــا و عوض کــردن ایســتگاه ها را خــوب بلــد باشــید.
سیســتم حمــل و نقــل عمومــی مادریــد نــه تنهــا یکــی از بهترین هــای اروپــا، بلکــه کل جهــان اســت و متــروی ایــن شــهر با ٢٣۴ ایســتگاه رتبــه ی ششــم را در بیــن متروهــای دنیــا از لحــاظ طــول خــط متــرو دارد و بیشــترین ســهم را در جابه جایــی مســافر در شــهر مادریــد بــر عهــده گرفتــه است. در کنــار متــرو، اتوبــوس، تاکســی و یــک قطــار محلــی (تــرن برقی) هــم دارد کــه از روســتاهای اطــراف تــا مرکــز شــهر مادریــد حرکــت می کنــد. دسترســی بــه وســایل نقلیــه ی عمومــی همــه جــای شــهر بــه راحتــی انجــام می شــود و قطــار محلــی مادریــد هــم بــرای دیــدن محله هــای اطــراف شــهر و گشــت زدن از شــمال تــا جنــوب مادریــد انتخــاب مناســبی اســت.
در مادریــد هــم بایــد مواظــب جیــب برهــا و بچه هــای کولــی باشــید. بــا دســت فروش ها وارد معاملــه نشــوید و چیــزی از کســی در خیابــان قبــول نکنیــد.

Subway Surfers

Shell Shockers

Crazy Roll

Minecraft

Cut the Rope

Solitaire

PUBG

Tunnel Rush

LOL Beans

slope game

Temple Run

Cat Trap Game

Free Racing

Moto X3M

Clash of Clans

Run 3

Snakes

Wordle