دسته‌ها
توریسم گردشگری گردشگری

راهنمای سفر هیجان انگیز به ایروان ارمنستان

شهر ایروان Yerevan
ایــروان، پایتخــت کشــور ارمنســتان و شــهر محبــوب ارمنیــان جهــان اســت کــه در جــوار رود هــرازدان و دامنــه ی کــوه آرارات واقــع شــده است. ایــروان صدهــا ســال قبــل بارهــا در نبــرد ، ایــران و عثمانــی، بــه تــاراج رفــت و دوبــاره بــه ایــران بازگشــت، تــا این کــه در سال ۱۸۲۸ بدنبــال جنــگ ایــران و روس و بــر اســاس عهدنامــه ی ترکمن چــای، از تســلط ایــران رســما خــارج شــد.
به گزارش ویرلن ؛ امــروز، ایــروان بــه خاطــر جاذبه هــای طبیعــی زیبایــش و تلاشــی کــه در توســعه ی گردشــگری آن صــورت گرفتــه، شــهری تماشــایی در میــان کشــورهای همســایه اســت. ســفر بــه ارمنســتان، بــرای ایرانی هــا نیــازی بــه ویــزا نــدارد و مســیر کوتــاه آن چــه بــا هواپیمــا و چــه بــا اتومبیــل- مســافران زیــادی را بــه ایــن شــهر می کشــاند. پایتخــت ارمنســتان، آب و هوایــی کوهســتانی بــا رطوبــت پاییــن و تابســتان های گــرم و زمســتان های خیلــی ســرد دارد. بهتریــن زمــان ســفر، از اردیبهشــت تــا پایــان تابســتان اســت؛ مگــر این کــه بــه خاطر اســکی قصــد ســفر داشــته باشــید کــه از ابتــدای زمســتان تــا اواخــر فروردیــن امکانــش وجــود دارد.
اگــر بــا هواپیمــا بــه ایــن شــهر ســفر کنیــد، از طریــق فــرودگاه زوارتنوتــس وارد ایــروان خواهیــد شــد. ، فــرودگاه بین المللــی زوارتنوتــس حــدودا چهــارده کیلومتــر بــا مرکــز شــهر یعنــی میــدان اپــرا، فاصلــه دارد؛ بــرای رســیدن بــه شــهر، هــم تاکســی موجــود اســت و هــم اتوبــوس. ولــی از آن جایــی کــه هزینــه ی تاکســی خیلــی گــران نیســت، بهتریــن گزینــه بــرای رفــت و آمــد از فــرودگاه و حتــی داخــل شــهر بــرای مســیرهای طولانــی، تاکســی ها هســتند کــه مســافر را تــا مقصــد نهایــی می رســانند. هزینــه ی تاکســی از فــرودگاه تــا مرکــز کم تــر از ده هــزار تومــان خــرج دارد. بــرای مســیرهای داخــل شــهر نیــز، ًشــهر معمــولا جاهــای دیدنــی خیلــی از هــم فاصلــه ای ندارنــد و آن قــدری شــهر تمیــز و مرتــب اســت کــه ترجیــح می دهیــد بیشــتر خیابان هــا را پیــاده طــی کنیــد.
بــرای انتخــاب محــل اقامــت در ایــروان، کار ســختی نبایــد انجــام داد. از ویلاهــای بــزرگ و هتل هــای خــارج شــهر گرفتــه تــا هتل هــای قدیمــی و کوچــک بــا ســاختمان های زیبــا در مرکــز شــهر ایــروان پیــدا می شــود. ایــروان بــه معمــاری، بناهــای زیبــا و مجســمه هایش معــروف اســت. اگــر اهــل گشــت و گــذار در شــهر هســتید، یکــی از هتل هــای میــدان اپــرا کــــه ســـاختـــمان مشـــهور اپــــرا را در جـــوار خـــــودش دارد یـــــــا مــیدان هـــاراپــــراک کــــه دوست داشــتنی ترین جــای ایــروان بــرای توریست هاســت، می تواننــد گزینه هــای خوبــی باشــند. هتــل ماریــوت در اطــراف میــدان هاراپــراک یکــی از بهتریــن هتل هــای ارمنســتان اســت.
از میــدان هاراپــراک بــه راحتــی می تــوان بــه هــر جــای شــهر رفــت. ســاختمان های زیبــای اطــراف میــدان، نورپــردازی آن هــا در شــب، کافه هــا و رســتوران های روبــاز، هاراپــراک را یکــی از محبوب تریــن جاهــای ارمنســتان بــرای گشــت زدن شــبانه ســاخته است. در طــول روز نیــز، گالــری هنــر ملــی را بــا مجموعــه ای از آثــار هنرمنــدان بــزرگ روس و ارمنــی و همین طــور مــوزه ی ملــی تاریــخ ارمنســتان را در اطــراف همیــن میــدان نبایــد از دســت داد؛ هــر دوی این هــا تــا ســاعت پنــج عصــر بــاز هســتند. بــازار ســنتی شــهر در نزدیکــی میــدان هاراپــراک، بــازاری بــزرگ و دیدنــی اســت کــه همه جــور چیــزی در آن پیــدا می شــود. بــازار پاتــوق هنرمنــدان اســت و کنــار پیاده روهــا می تــوان موزیــک زنــده و بســاط نقاشــی را هــم دیــد. اگــر هیــچ چیــزی از ایــن بــازار نخواســتید بخریــد، قهوه جــوش ســنتی ارمنــی را نادیــده نگیریــد؛ قهوه جــوش جــازوه، ظرفــی مســی بــا دســته ی چوبــی اســت کــه حتما قهــوه در آن جــور دیگــری درســت می شــود کــه تــا ایــن حــد معــروف شــده است.
بــرای خریــد اجنــاس خــاص یــا ســر زدن بــه فروشــگاه برندهــای معــروف بایــد بــه خیابــان آبوویــان برویــد؛ خیابانــی ســنگ فرش کــه بیشــتر برندهــای معــروف دنیــا را می توانیــد این جــا پیــدا کنیــد. از میــدان اپــرا، بیســت دقیقــه ای کــه بــه ســمت شــمال پیــاده روی کنیــد، بنــای هــزار پلــه را خواهیــد دیــد. هــزار پلــه، چشــم انداز زیبایــی مخصوصــا در شــب بــه ایــروان می دهد و بــرای یادبــود فاجعــه ی کشــتار ارمنی هــا ســاخته شــده است. نــام هــر کــدام از کشــته شــده ها روی ایــن پله هــا نوشــته شــده اســت. بیشــتر بازدیدکننــدگان از آسانســور و پله هــای برقــی کنــار بنــا بــرای بالارفتــن اســتفاده می کننــد و پیــاده پاییــن برمی گردنــد. مجســمه ی طایــی گنــدم کــه ســمبل کشــاورزی ارمنســتان اســت در بــالای هزارپلــه قــرار دارد.

یکــی دیگــر از بناهــای یادبــود پرطرفــدار در ایــروان، مجســمه ی مــادر در خیابــان مســروپ مشــتوت اســت. مجســمه ی مــادر بلندتریــن نقطــه ی شــهر بــه حســاب می آیــد و در واقــع بــر روی ســاختمان مــوزه ی مــادر قــرار گفتــه اســت. بازدیــد از ایــن بنــا تــا ســاعت پنــج و نیــم عصــر امکان پذیــر و رایــگان اســت. اطــراف ایــن مجســمه، منطقــه ی اعیان نشــین ایروان است که با خانه هـــــای ویـــلایـــــی و کوچــــه های خلوتش جـــــلب توجـــــه می کنــــند.
پــــارک سرســبز حقتانــاک نیــز در کنــار مجســمه ی مــادر قــرار دارد و چــرخ و فلــک بزرگــش می توانــد بــرای بچه هــا خوشــایند باشــد. دیدنی هــای داخــل شــهر کــم نیســتند ولــی دلیــل نمی شــود دریاچــه ی زیبای ســوان را در فاصلــه ی چهــل کیلومتــری شــهر فرامــوش کنیــد. بــرای رفتــن بــه ســوان، هــم می توانیــد اتوبــوس ســوار شــوید و هــم تاکســی بگیریــد. در مســیر دریاچــه، پــارک آبــی ایــروان کــه یکــی از زیباتریــن پارک هــای آبــی بــا وســایل بــازی جدیــد و هیجان انگیــز اســت، وجــود دارد و اگــر فصــل تابســتان باشــد، از ده صبــح تــا هفــت شــب باز است. اطــراف دریاچــه ســوان، ویلاهــای خوبــی بــرای اجــاره می تــوان پیــدا کــرد. اگــر هــوا مناســب باشــد، امــکان شــنا، قایق ســواری، جــت اســکی و بازی هــای آبــی دیگــر هــم وجــود دارد.
ارمنی هــا از نظــر ذائقــه و طعــم غذاهایشــان شــباهت زیــادی بــه ایرانی هــا و ترک هــا دارنــد. غــذای محبــوب ارمنســتان، چالاقــاش یــک جــور کبــاب دنــده اســت کــه بهترین هایــش را در مرکــز شــهر اطــراف میــدان اپــرا و هاراپــراک می تــوان پیــدا کــرد. کســانی کــه قبــلا بــه ایــروان ســفر کرده انــد، معتقدنــد اگــر کافه هــا و رســتوران ها را از ایــروان بگیرنــد، شــهر نســبتا خالــی می شــود. قیمــت مناســب و منوهــای مختلــف و نوشــیدنی های متنــوع باعــث شــده ارمنســتان یکــی از مقاصــد اصلــی خوش خوراک هــا باشــد. فضــای زیبــای رســتوران جــاز بــا موزیــک زنــده، خیلــی کم تــر از آن چیــزی خــرج دارد کــه ممکــن اســت در هــر شــهر دیگــری بپردازیــد. رابطــه ی خــوب ارمنی هــا بــا مســافران ایرانــی، مهمان نــوازی و طبیعــت زیبــای ارمنســتان تــا بــه حــال کســی را ناراضــی روانــه ی خانــه نکــرده؛ مگــر این کــه مســافری مقصــدش را اشــتباهی انتخــاب کــرده باشـد.

Subway Surfers

Shell Shockers

Crazy Roll

Minecraft

Cut the Rope

Solitaire

PUBG

Tunnel Rush

LOL Beans

slope game

Temple Run

Cat Trap Game

Free Racing

Moto X3M

Clash of Clans

Run 3

Snakes

Wordle