2022/11/28

پربازدید ترین مطالب

آخرین اخبار

تناسب اندام

آشپزی و تغذیه

اختراع

جالب توجه

جاذبه‌های تفریحی و گردشگری کوالالامپور

به گزارش ویرلن ؛ کوالالامپــور همــه ســاله پذیــرای بازدیدکننــدگان زیــادی از سراســر دنیــا مــی باشــد. آســمان خراشــهای دیدنــی، گوناگونــی فرهنــگ و مذهــب، مراکــز خریــد خیــره کننــده و دیگــر جذابیــت هــا، تور کوالالامپور را بــه عنــوان یکــی از پــر طرفــدار تریــن تور هــا بــرای جهانگــردان تبدیــل کــرده اســت مالزی.

تعدادی از جاذبه های تفریحی و گردشگری کوالالامپور :

 

آکواریوم KLCC
آکواریــوم KLCC در نزدیــک بــرج هــای پترونــاس واقــع شــده اســت . دارای تونلــی بــه طــول ۹۰ متــر در زیــر آب مــی باشــد و شــما در ایــن جــا مــی توانــد بیــش از ۳۰۰۰ موجــود دریایــی بــا شــکل هــا و انــدازه هــای متفــاوت را ببینیــد کــه کــه در محیطــی مشــابه محیــط طبیعــی زندگــی خــود زندگــی مــی کننــد. یادتــان نــرود کــه از قســمت کوســه ماهــی هــا، (نوعــی ماهــی پهــن برقــی) ، مــار ماهــی هــا و … دیــدن فرماییــد. پیشــنهاد Stingrays مــی کنیــم بــرا ی رفتــن KLCC حتمــا از راننــده تاکســی بخواهیــد کــه شــما را ســمت درب آکواریــوم پیــاده کنــد.

 

باغ وحش Negara
ایــن بــاغ وحــش در ۱۳کیلومتــری مرکــز کوالالامپــور واقــع شــده اســت. آکواریــوم ایــن بـاغ وحــش بــه آکواریــوم تانــکا عبــد الرحمــن شــهرت دارد کــه بســیار جالــب و تماشــایی اســت. و در آن بیــش از ۸۰گونــه متفــاوت از آبزیــان دریایــی را نگــه داری مــی کننــد و انــواع بــی مهــرگان نیــز در ایــن دریاچــه یافــت مــی شــوند. شــما مــی توانیــد تاکســی بگیریــد و یــا بــه وســیله Putra کــه هــر یــک ســاعت یــک بــار از ایــن مســیر مــی گــذرد بــه آنجــا برویــد.

 

بلندی های گتینگ Genting Highlands
شــهرک «گنتینــگ » یــک شهرک توریســتی تفریحــی بــا آب وهــوای خنــک و مطلــوب اســت و در بلندتریــن منطقــه کوالالامپــور واقــع شده اســت . گنتینــگ ترکیبــی از مراکــز تجــاری و تفریحــی و هتلهــای متعــدد می باشــد.
بلندیهــای گنتینــگ بــا ارتفــاع ۲۰۰۰متــری از ســطح دریــا، یــک شــهر باشــکوه کــه بــر روی بلندتریــن نقطــه ایــن تپــه واقــع شــده اســت و در ۵۰کیلومتــری کوالالامپــور قــرار دارد. بــرای رســیدن بــه ارتفاعــات گنتینــگ مــی تــوان از تلــه کابیــن مجموعــه اســتفاده کــرد کــه ۳٫۳۸ کیلومتــر طــول دارد و بلنــد تریــن و ســریع تریــن تلــه کابیــن آســیای جنــوب شــرقی قلمــداد شــده اســت. ایــن فرصــت مطلوبــی برای استراحت بعــد از شــلوغی و فشــار موجــود در پایتخــت  فراهــم مــی کنــد.

 

باغ پرندگان
بــاغ پرنــدگان در بخشــی از منطقــه ای موســوم بــه دریاچــه Gardens ســاخته شــده اســت و ایــن منطقــه آرام و زیبــا در حــدود ۶۰ هکتــار وســعت دارد و در ســال ۱۸۸۸ ساخته شده است و به کمربنــد ســبز کوالالامپــور تبدیــل شــده اســت. ایــن محــل یــک دریاچــه مصنوعــی بــوده و بازدیدکننــدگان مــی تواننــد یــک قایــق تفریحی کرایــه کــرده و درون آب از دیــدن ایــن همــه زیبایــی لــذت ببرنــد. بازدیدکننــدگان بــا قــدم زدن در ایــن بــاغ پیــاده روی لــذت بخــش را تجربــه مــی کننــد. شــما مــی توانیــد در محــل هــای مشــخص شــده بــرای اســتراحت توقــف کنیــد. در ایــن محــل هــا مکانــی بــرای بــازی بچــه هــا، زمینــی بــرای دویــدن، محلــی بــرای تمرینــات ورزشــی و قایــق ســواری ایجــاد شــده اســت. بــاغ پرنــدگان محــل زندگــی بیــش از ۳۰۰۰ پرنــده از ۲۰۰ گونــه متفــاوت از سراســر جهــان اســت.

بازار مرکزی
بــازار مرکــزی در حاشــیه محلــه چینــی هــا واقــع شــده اســت. ســاختمان ایــن بــازار قدیمــی و متعلــق بــه ســال ۱۹۲۸ مــی باشــد کــه بــرای معمــاری زیبایــش برنــده جایــزه ای ارزشــمند شــده اســت. همچنیــن ایــن بــازار از تهویــه مناســبی برخــوردار اســت کــه بازدیــد کننــده هــای بســیاری را بــه خــود جــذب مــی کنــد. ایــن بــازار بهتریــن مــکان بــرای جهانگردانــی است کــه قصــد خریــد صنایــع دســتی، هنــری، طراحــی روی پارچــه و لباســهای ســنتی را دارنــد. هرچیــزی کــه شــما اراده کنیــد مــی توانیــد در اینجــا تهیــه کنیــد و لحظــات خوبــی را در ایــن بــازار ســپری کنیــد. ایــن بــازار هــر روز از ســاعت ۱۰ صبــح تــا ۱۱ شــب بــاز اســت.

 

برجهای پتروناس Petronas
یکــی از مهــم تریــن علــل جذابیــت کوالالامپــور بــرج هــای بلنــد پترونــاس اســت کــه از بلندتریــن برجهــای جهــان مــی باشــند. زمانــی کــه بــر بلنــدای آن مــی ایســتید مــی توانیــد منظــره ای زیبــا و بــه یــاد ماندنــی از کل شــهر را مشــاهده نماییــد. برجهــای پترونــاس از بلندتریــن بــرج هــای دنیــا اســت کــه در حــدود ۴۵۲ متر ارتفــاع دارد. ایــن ســاختمان توســطcesar pelli تحــت تأثیــر طــرح هــای اســلیمی طراحــی شــده است. ایــن بــرج هــا ۸۸ طبقــه دارد کــه تمــام آن از شیشــه و فــولاد اســت. بــه طــور تقریبــی ایــن ســاختمان ۳۲۰۰۰ پنجــره دارد.

 

پارک پروانه ها
بــاغ پروانــه هــای کوالالامپــور در نزدیکــی دریاچــه Gardens واقــع شــده اســت. ایــن بــاغ تقلیــدی از محــل زندگــی واقعــی پروانــه هــا در جنگلهــای گرمســیری اســت. بــرای جلوگیــری از فــرار پروانــه هــا از بــاغ، آن را بــه صــورت ســر پوشــیده ســاخته انــد کــه بــا تــوری بــزرگ محافظــت مــی شــود. ایــن پــارک محــل زندگــی ۶۰۰۰ پروانــه از ۱۲۰ گونــه متفــاوت است که در میان ۱۵۰۰۰ گل و گیــاه قــرار دارد وهزینــه بالایــی بــرای نگهــداری از آن صــرف مــی شــود.

Subway Surfers

Shell Shockers

Crazy Roll

Minecraft

Cut the Rope

Solitaire

PUBG

Tunnel Rush

LOL Beans

slope game

Temple Run

Cat Trap Game

Free Racing

Moto X3M

Clash of Clans

Run 3

Snakes

Wordle

قبلی «
بعدی »