2024/02/22

پربازدید ترین مطالب

آخرین اخبار

تناسب اندام

آشپزی و تغذیه

اختراع

جالب توجه

با ارمنستان بیشتر آشنا شوید

ارمنستان از جمله کشورهایی است که می توان سفری لذت را در آنجا تجربه کرد.در این کشور همه چیز دست به دست هم داده است تا مسافران بتوانند خاطرات خوشی را برای خود بسازند. پس با ما همراه باشید تا با این کشور دوست داشتنی بیشتر آشنا شوید.

به گزارش ویرلن ؛ مهمتریــن شــهرهای ارمنســتان ایــروان، گیومــری و وانــادزور و دلیجــان مــی باشــند. کلیســای جامــع اچمیاتســین و ســایت باســتان شناســی زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات و ســاناهین و صومعــه گغــارد و دره آزات مهمتریــن جاذبــه هــای فرهنگــی ارمنســتان مــی باشــند که هــر ســه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده انــد. دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری ارمنســتان شــامل کاســکاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــی اپــرا و بالــه الکســاندر اســپندیاریان، میــدان هراپــاراگ (جمهــوری)، قلعــه اربونــی، صومعــه ساغموســا- وانــک، صومعــه نوراوانــک، گارنــی، کلیســای خورویــراپ، گالــری ملــی ارمنســتان، منطقــه گردشــگری وچشــمه معدنــی جرمــوک، دره گل هــا، دریاچــه ســوان و خانــه مــوزه ســرگئی پاراجانــف مــی شــود. از فعالیــت هــای تفریحــی رایــج در ارمنســتان مــی تــوان بــه کــوه نــوردی، صخــره نــوردی، کمپینــگ، اســکی، مــوج ســواری بــا تختــه و بادبــان و آفتــاب گرفتــن اشــاره کــرد.
خرید
شــاید بخواهیــد در طــی ســفر بــه ارمنســتان قــدری هــم خریــد نماییــد. فــرش، میــوه و صنایــع دســتی از مهتریــن ســوغاتی هــای ارمنســتان مــی باشــند. پــول رایــج ارمنســتان درام مــی باشــد، بعضــی از فروشــگاه هــا دلار نیــز قبــول مــی کننــد. دســتگاه هــای خودپــرداز در همــه جــای شــهر هــای بــزرگ وجــود دارنــد. کارت هــای اعتبــاری هنــوز در ارمنســتان رایــج نیســتند. هــر دلار امریــکا حــدود۴۰۰ درام ارمنســتان مــی شــود. فروشــگاه هــا و رســتوران هــا همــه روزه و مراکــز اداری از دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا در صبــح زود بــاز نیســتند. اکثــر قیمــت هــا شــامل مالیــات نیــز مــی شــوند (غیــر از بعضــی هتــل هــا). چانــه زنــی زیــاد رایــج نیســت امــا در صورتــی کــه جنـــــس گــران قیـــــمت یــا در حــــجم زیــاد بخریــد مــی توانیــد تخفیــف بگیریــد. انعــام خصوصــا در کافــه و رســتوران هــا بســیار رایــج اســت. بســیاری از ارمنــی هــا قیمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــی کننــد. ورنیســیج بــازاری اســت کــه در فضــای بــاز در کنــار میــدان جمهــوری هــر شــنبه برپــا مــی شــوند و اجنــاس، ســوغات و صنایــع دســتی مناســبی بــرای خریــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــیده در خیابــان ماشــتوتس میــوه و ســبزیجات تــازه همچنیــن میــوه خشــک بــرای فــروش دارد.
خــوروات (کبــاب) گوشــت خــوک، گاو، بــره و مــرغ در ارمنســتان بســیار رایــج اســت کــه توســط پیــاز و فلفــل هــای ارمنــی بــه آن طعــم داده مــی شــود. در کنــار خــوروات گوجــه فرنگــی، بادمجــان و فلفــل شــیرین ســرو مــی شــود. بورشــت یــک نــوع ســوپ ســبزی مــی باشــد کــه چغنــدر از ترکیبــات اصلــی آن مــی باشــد. دلمــه (بــرگ کلــم، فلفــل و بادنجــان پیچیــده شــده در بــرگ مــو) نیــز از غذاهــای لذیــذ ارمنــی مــی باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوک (آب معدنــی)، بالــی هیــوت (آب گیــاس)، قهــوه ارمنــی و چــای هــای گیاهــی از معــروف تریــن نوشــیدنی هــای ارمنــی مــی باشــند. شــما در مســافرخانه هــای ارمنســتان مــی توانیــد فرهنــگ ارمنــی را تجربــه کنیــد. در مناطــق دور افتــاده و روســتاها اگــر زبــان روســی یــا ارمنــی بلــد نباشــید بــا مشــکل مواجــه خواهیــد شــد. پــس بهتــر اســت یــک واژه نامــه زبــان ارمنــی همــراه خــود داشــته باشــید. در اطــراف دریاچــه ســوان و لــری مــارز شــمالی (۵۰کیلومتــری مــرز گرجســتان) مــی توانیــد هتــل هــای خوبــی پیــدا کنیــد و قیمـت هــای معقولــی پیــدا کنیــد. تــاوش مــارز یکــی از بهتریــن مقاصــد گردشــگری ارمنســتان در فصــل تابســتان مــی باشــد. دلیجــان آسایشــگاه هــای معروفــی دارد کــه بــه دوره شــوروی برمــی گــردد. شــما مــی توانیــد بــا مبلــغ اندکــی یــک اتــاق زیبــا بــرای یــک خانــواده بــه همــراه غــذا و حتـی یــک خــودرو بــرای بازدیــد از جاذبــه هــای اطــراف اجــاره کنیــد.

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت به ارمنستان
گردشــگرانی کــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت فرمایند:

بــه طــور کلــی ایــروان شــهر امنــی مــی باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پیــاده روی در شــب، مواظــب دزد هــا و جیــب برهــا باشــید.
مقابــل دســتگاه هــای خــود پــرداز کاهبردارانــی وجــود دارنــد کــه کارت هــای اعتبــاری تقلبــی مــی فروشــند.
بهتر است زنان شب ها به تنهایی از جایی بازدید نکنند.
بــا رانندگانــی کــه در فــرودگاه بــه شــما مــی گوینــد کــه تاکســی مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نکنیــد، زیــرا اکثــر آنهــا دو تــا ســه برابــر تاکســی هــای عــادی از شــما پــول مــی گیرنــد.
غذاهــای ارمنــی اغلــب بهداشــتی و ســالم مــی باشــند، امــا ارمنــی هــا عــادت دارنــد کــه غــذای زیــادی بــه شــما تعــارف کننــد، زیــاده روی نکنیــد.
آب شــیرهای لولــه کشــی ســالم مــی باشــند، زیــرا مســتقیم از کــوه هــا سرچشــمه مــی گیرنــد. آب هــای معدنــی در بطــری نیــز موجــود مــی باشــد.
ســیگار کشــیدن در مــکان هــای عمومــی ممنــوع مــی باشــد. بــا وجــود ایــن، تعــداد ســیگاری هــای ارمنســتان از کلیــه کشــور هــای اروپــای بالاتــر اســت. در کافــه هــای ســرباز اگــر زیــر ســیگاری دیدیــد، مــی توانیــد ســیگار بکشــید.
فرهنگ ارمنی های بسیار شبیه اروپایی ها می باشد.
ســعی کنیــد راجــع بــه مســائل فرهنگــی و سیاســی آذربایجــان و ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نکنیــد، زیــرا ارمنــی هــای بســیار نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس مــی باشــند. موضــوع نســل کشــی ارمنــی هــای نیــز از مســائل حســاس بــرای ارمنــی هــای مــی باشــد.
هنــگام ورود بــه کلیســاها، لبــاس هــای مرتــب و پوشــیده بپوشــید و بــه آرامــی صحبــت کنید.
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســفر بــه ارمنســتان مــی توانــد تجربــه ای بــه یــاد ماندنــی و شــیرین در زندگیتــان باشــد . توصیــه مــی کنیــم کــه پیــش از ســفر، بیشــتر دربــاره ایــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماییــد تــا بــا آگاهــی بیشــتری برنامــه ریــزی تــان را بــه انجــام برســانید.

غذاهای ارمنستان

غذاهــای ایرانــی روی عــادات غذایــی بســیاری از مــردم جهــان از جملــه مــردم ارمنســتان تاثیــر زیــادی گذاشــته اســت.غذاهای کامــلا ایرانــی از جملــه ســبزی پلــو بــا ماهــی، خورشــت بادنجــان ، کوکــو ســبزی، کتلــت، آبگوشــت وانــواع آش در فهرســت غذاهــای رســتوران هــای ارمنســتان بــه چشــم مــی خــورد. آشــپز یکــی از ایــن رســتوران هــا درایــن بــاره گفــت: شــکی نیســت کــه آشــپزی ایرانــی تاثیــر خــود را بــر بخش هــای اعظمــی از جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت کــه از غذاهــای کهــن ایرانیــان اســت بــه غــذای ملــی ارمنــی هــا تبدیــل شــده اســت. یــک سرآشــپز ارمنــی بــا بیــان اینکــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهری و روســتایی اســت،گفت: همجــواری ارمنســتان بــا ایــران موجــب ترکیــب شــدن فرهنگ هــای غذایــی ایــن کشــورها و بــه وجــود آمــدن یــک ســبک منحصــر بــه فــرد در آشــپزی شــده اســت. همچنیــن انــواع آش ایرانــی ازجملــه آش ماســت در ارمنســتان رواج زیــادی دارد. حلیــم نیــز از معــروف تریــن آش هــای ایرانــی اســت کــه در ارمنســتان غــذای ســنتی محســوب مــی شــود و هرســال در اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حلیــم نــذری بیــن مــردم توزیــع مــی شــود.در ارمنســتان کبــاب فقــط بــه کبــاب کوبیــده اطــاق مــی شــود و کبابهــای نــوع دیگــر بــه اســم خورواتــس نامیــده مــی شــوند. بــورش یــک ســوپ گیاهــی اســت. بصــورت ســنتی چغنــدر عنصــر اصلــی آن میباشــد، کــه رنــگ قرمــز تنــدی بــه آن میدهــد. معمــولا بصــورت داغ و بــه همراهــی خامــه تــرش تــازه ســرو میشــود. خــاش (مثــل کلــه پاچــه، بــدون کلــه) یــک غــذای ســنتی اســت، کــه از منطقــه شــیراک نشــآت گرفتــه. غذایــی کــه در زمانهــای قدیــم بعنــوان چیزی برای ســیر شــدن فقرا بــوده، اکنــون بعنــوان یــک غــذای منتخــب ملاحظــه مــی گــردد و در جشــن هــای زمســتانی جــای خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــای انگــور ، برگهــای کلــم، فلفــل و بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نیــز موجــود مــی باشــد.
میــوه هــا و ســبزیجات ارمنســتان مخصــوص میباشــند. هــر کــس حتمــا بایــد آنهــا را امتحــان کنــد و هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد کــرد. نــان ارمنســتان نیــز بســیار خــوش طعــم میباشــد. انــواع متنوعــی از نــان وجــود دارد، از لــواش گرفتــه تــا ماتنــاکاش (بربــری). اســتفاده از لبنیــات را فرامــوش نکنیــد. در کنــار لبنیــات معمولــی بعضــی هــا هســتند کــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اکروشــکا (ســوپ ســرد) بــا کفیــر (چیــزی مابین ماســت و شــیر) و خیــار و شـوید، محصولــی ســالم اســت و حســابی حالتــان را جــا مــی آورد. فرهنــگ کافــه نشــینی در ارمنســتان حاکــم اســت. بهتریــن مــکان بــرای خــوردن فنجانی قهــوه و تماشــای مــردم، کافــه هــای کنــار خیابانــی میباشــد. در شــبهای تابســتان هــر نقطــه ای در نزدیکــی اپــرا میتوانــد جایــی بــرای نشســتن باشــد. یکــی از کافــه هــای زنجیــره ای کــه انــواع مختلــف چایــی و قهــوه و دســرهای عالــی ارائــه میدهــد ، “جــازوه” میباشــد. شــاید یکــی از مهمتریــن مشــکلات ســفر خارجــه نــوع غذاهــای کشــوری کــه بــه آن ســفر مــی کنیــد باشــد ولــی خوشــبختانه غذاهایــی ارمنــی بــا طبــع مــا بســیار آشــنا اســت و غذاهایــی ماننــد: کبــاب کوبیــده، کبــاب بــرگ، دلمــه و کوفتــه را مــی تــوان غذاهــای مشــترک نــام بــرد، در غــذا هــای ارمنــی نیــز برنــج دیــده مــی شــود ولــی نــه بــه آن انــدازه کــه ایرانیــان بــه برنــج عاقمندنــد در ایــروان پایتخــت کشــور ارمنســتان نیــز چندین رســتوران ایرانــی وجــود دارد کــه غذاهــای آن بــا ذبــح اســامی اســت از ایــن رو مشــکلی از بابــت غــذای ایرانــی نخواهیــد داشــت. در پخــت و پــز غــذا در ارمنســتان کمتــر از ادویجــات مختلــف اســتفاده مــی شــود و معمــولا نمــک و فلفــل ادویــه اصلــی غــذا اســت. رســمی تریــن غــذای ارمنســتان انــواع کبــاب هــای مختلــف اســت تنــوع و کیفیــت محصــولات گوشــتی (سوســیس و کالبــاس) باعــث شــده تــا در مهمانــی هــا نیــز از آن اســتفاده کننــد، در ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع کبــاب هــای مختلــف غذاهــای دیگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــی، اســباکتی، بیــف اســتراگانوف، لحمــاژو و هاریســا نیــز دیــده مــی شــود، نــان هــای متنوعــی نیــز در ارمنســتان وجــود دارد از جملــه: نــان لــواش، مادنــاکاش، هــرازدان و باکــت در ارمنســتان هماننــد کشــور هــای دیگــر غذاهــای فســت فــود از جملــه ای اف ســی، کــی اف ســی و پیتــزا هــات نیــز یافــت مــی شــود. ارمنســتان راهــی بــه آب هــای آزاد نــدارد ولــی غذاهــای دریــای در ارمنســتان کــم طرفــدار نیســت ماهــی ایشــخان یکــی از خــوش خوراکتریــن ماهــی هــای دریاچــه ســوان اســت کــه شــباهت زیــادی بــه ماهــی قــزل آلا دارد و خرچنــک دریاچــه ســوان نیــز طرفــداران زیــادی دارد.

Subway Surfers

Shell Shockers

Crazy Roll

Minecraft

Cut the Rope

Solitaire

PUBG

Tunnel Rush

LOL Beans

slope game

Temple Run

Cat Trap Game

Free Racing

Moto X3M

Clash of Clans

Run 3

Snakes

Wordle

قبلی «
بعدی »