2024/02/27

پربازدید ترین مطالب

آخرین اخبار

تناسب اندام

آشپزی و تغذیه

اختراع

جالب توجه

گزارش عجیب مرکز آمار از گذران وقت ایرانی‌ها + جزئیات

مرکز آمار ایران چکیده یافته های طرح آمارگیری گذران وقت در نقاط شهری را منتشر کرد.
ررسی الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیشتر براساس نتایج فصل زمستان ۱۳۹۳ نشان می دهد که، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با ۳ ساعت و ۲۹ دقیقه، کار و فعالیت های شغلی با ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی با ۲ ساعت ۹ دقیقه بوده است.

همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با ۳ دقیقه بوده است.

دربین مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به کار و فعالیت های شغلی با ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه و مشارکت اجتماعی ۵۶ دقیقه بوده است.

در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه داری با ۵ ساعت و ۳۸ دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی ۲ ساعت و ۳ دقیقه و فعالیت های مشارکت اجتماعی با ۱ ساعت و ۲ دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه روز بوده است.

تغییرات فعالیت های گذران وقت در فصل زمستان ۱۳۹۳ نسبت به پاییز ۱۳۹۳
بررسی تغییرات فعالیت های گذران وقت در فصول پاییز و زمستان حاکی از آن است که در زمستان ۱۳۹۳ متوسط بیش ترین افزایش زمان صرف شده برای فعالیت های مختلف در یک شبانه روز به خانه داری و پس از آن به استفاده از رسانه های جمعی  اختصاص داشته است.

این شاخص نسبت به پاییز همان سال به ترتیب۱۱ دقیقه و ۶ دقیقه افزایش داشته است.

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از طرح، کار و فعالیت شغلی با ۹ دقیقه کاهش و پس از آن فعالیت های مشارکت (ارتباطات اجتماعی) و فعالیت های آموزشی هر یک با ۵ دقیقه کاهش نسبت به پاییز همان سال بیشترین کاهش را نشان می دهد.

تغییرات الگوی فعالیتهای گذران وقت زمستان ۱۳۹۳ نسبت به زمستان ۱۳۸۷ بررسی تغییرات الگوی فعالیتهای گذران وقت در فصل زمستان ۱۳۹۳ نسبت به زمستان ۱۳۸۷ حاکی از آن است که متوسط زمان صرف شده درگروه های فعالیت گذران وقت تفاوت چندانی نداشته است و بیشترین افزایش زمان صرف شده در زمستان ۱۳۹۳ نسبت به زمستان ۱۳۸۷ مربوط نگهداری و مراقبت شخصی با ۱۰ دقیقه است.

همچنین در زمستان ۹۳ بیش ترین کاهش زمان به فعالیت های آموزشی و فراگیری با ۱۸ دقیقه اختصاص داشته است.

۱۹۵۸۰۱_۶۰۴

۱۹۶۰۹۰_۸۱۲ ۱۹۶۰۹۱_۴۶۷

Subway Surfers

Shell Shockers

Crazy Roll

Minecraft

Cut the Rope

Solitaire

PUBG

Tunnel Rush

LOL Beans

slope game

Temple Run

Cat Trap Game

Free Racing

Moto X3M

Clash of Clans

Run 3

Snakes

Wordle

قبلی «
بعدی »