Categories
علم و دانش نجوم

عکس روز ناسا از شهاب باران

در عکس روز ناسا این بار در چشم اندازی شبانه، بارشی بر فراز دره یادبود آمریکا (مانیومنت ولی) دیده می‌شود. ولی چیزی که می بارد باران نیست، شهاب است!
این تصویر که از همگذاری شش نما با نوردهی ۳۰ ثانیه ای درست شده، در سال ۲۰۰۱ گرفته شده است؛ سالی که بارش اسدی بسیار فعالی داشت.

در هنگام این بارش،زمین داشت از میان ابر بسیار چگالی از ذراتی به اندازه  دانه شن، که از دنباله دار تمپل-تاتل در فضا به جا مانده و به نسبت از همیشه انبوه تر بود می گذشت.